Dokumentace realizační

Nebo také Dokumentace pro provedení stavby. Je to dokumentace obsahující projekt, jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení. Tato dokumentace obsahuje také rozkreslení specifických detailů stavby, řešení různých napojení nebo kritických míst.
Podle požadavků investora může obsahovat i konkrétní výrobky a výrobce, které budou na stavbě použity. V případě potřeby je možné také upřesňování realizačních výkresů během výstavby. Součástí realizační dokumentace bývá často položkový rozpočet stavby.