Architektonická studie staveb

Návrh a architektonická studie domu patří k nejdůležitějším přípravným fázím při plánování uvažovaného stavebního záměru, ať už jde o novostavbu, rekonstrukci nebo přístavbu rodinného domu, administrativní budovy, či jiného objektu. Během zpracovávání studie se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, objemový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další. Zkoumají se podmínky a charakter okolí stavby tak, aby stavba co nejpřirozeněji zapadala do svého urbanistického a architektonického prostředí.
Návrh a studie stavby je předprojektovou částí dokumentace, jejímž cílem je společné vyjasnění stavebních záměrů mezi investorem a projektantem a ověření možného provedení stavebního záměru ve zvoleném místě. Při zpracovávání konkrétní podoby konečného návrhu stavby úzce spolupracuji s klientem a společně zvažujeme všechny výchozí představy, požadavky, dostupné podklady a podmínky. V případě rodinných domů je důležité také zapracování životního stylu do studie domu. Součástí studie bývá podle potřeby také předběžné projednání s úřady, dotčenými orgány státní správy (například orgány památkové péče nebo ochrany přírody), případně s dalšími dotčenými subjekty.
Základním výstupem Studie stavby jsou situace s osazením objektu na pozemku, půdorysy, řez, pohledy, popis stavby a schematická vizualizace pro jasnou představu investora. Dále dle domluvy s investorem.