Dokumentace pro ohlášení stavby / stavební povolení

Zjednodušeně také dokumentace pro Stavební řízení. Jedná se o dokumentaci obsahující rovněž projekt, tentokrát však dokládající podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Projektová dokumentace obsahuje tyto části: architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část (projekt statiky), požárně bezpečnostní řešení, techniku prostředí staveb (zařízení pro vytápění, ochlazování, větrání, měření a regulaci staveb, zdravotně technické instalace, plynová zařízení, zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky). Projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení (potřebná vyjádření, Průkaz energetické náročnosti budovy PENB apod.).
Lidé často rodinné domy staví podle této dokumentace. Lepší je ovšem pro stavbu Dokumentace realizační nebo také Dokumentace pro provedení stavby. V této dokumentaci jsou již dořešeny veškeré konstrukční a technické řešení, jsou tu rozkresleny různé detaily, napojení a další řešení. Absence těchto detailů mohou stavbu nejen prodloužit, ale hlavně také prodražit.
Při úspěšném stavebním řízení získáte Stavební povolení a mimo jiné také ceduli STAVBA POVOLENA.