Ing. Vladimír Hirt

Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt byla založena v roce 2014. Hlavním předmětem činnosti je kompletní projekční a inženýrská činnost ve výstavbě. Jednotlivé projekční a inženýrské činnosti jsou rozepsány v sekci Služby.

Hlavním cílem je navrhovat stavby individuálně pro každého investora, protože každý z nás je individuální osobnost. Snažím se stavebníkovi nabídnout osobité řešení jeho bydlení. Důraz je kladen na harmonickou dispozici, na vzájemné doplňování a prolínání jednotlivých prostor, které tak vytvoří příjemné a pohodové bydlení.

Nezabývám se projekční a inženýrskou činností jen pro rodinné domy. Nabízím své služby i pro občanskou  a průmyslovou výstavbu, drobné stavby jako pergoly, garáže, přístavby, přípojky inženýrských sítí, digitalizaci stavebních výkresů, stavební povolení studní, apod. Dále provádím projekční a inženýrskou činnost pro obecní akce, jako autobusové zastávky, obecní  a kulturní domy, hasičárny, místa pro setkávání občanů, dětská hřiště, atd.

Moje služby jsou směřovány k soukromému i státnímu sektoru, fyzickým osobám, malým a středním organizacím, stejně tak velkým firmám pro zakázky přiměřeného rozsahu.

Zakládám si na poctivosti a důvěře zákazníka. Spokojený investor je zárukou dobře odvedné práce.

Ing. Vladimír Hirt (1984) absolvuje Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, obor Pozemní stavitelství (Bc.) a Prostředí staveb (Ing.). Po ukončení studia v roce 2010 nastupuje jako projektant pozemních staveb u stavební firmy, kde realizuje převážně průmyslové a občanské stavby. V roce 2013 nastupuje u společnosti zabývající se rodinnými domy, kde působí jako hlavní projektant. Zlomovým rokem je 2014, kdy zakládá vlastní Projekční kancelář.

Je členem komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s autorizačním číslem 1202049. Jako autorizovaná osoba je pojištěn u ČKAIT proti škodám způsobeným autorizovanou osobou. Pravidelně se účastní seminářů v rámci celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Seznam dokumentů

  • Osvědčení o autorizaci
  • Výpis z živnostenského rejstříku 1
  • Výpis z živnostenského rejstříku 2
  • Absolvování odborného semináře foliových střešních systémů Delta 2016
  • Absolvování odborného semináře foliových střešních systémů Delta 2020
  • Certifikát o pojištění autorizované osoby
  • Certifikát o připojištění autorizované osoby
  • Certifikát odbornosti v rámci celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě 2016-2018
  • Certifikát odbornosti v rámci celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě 2019-2021